fbpx

ALGEMENE VOORWAARDEN LEVERANCIERS

R&M Eventmakers B.V. (85548162) Versie 1.0 – feb 2022
ALGEMENE VOORWAARDEN
LEVERANCIERS
Van R&M Eventmakers B.V., gevestigd te Scherpenzeelseweg 59 7471 GN, Goor, met Kamer van
Koophandel nummer 85548162 en BTW nummer NL863663084B01 en alle aan haar gelieerde
ondernemingen, evenementen, concepten en overige activiteiten, hierna te noemen ‘R&M
Eventmakers’.
Artikel 1 – DEFINITIES
1.1 Onder ‘Aanvraag’ wordt verstaan: elk verzoek van R&M Eventmakers aan een Leverancier tot het
uitbrengen van een offerte.
1.2 Onder ‘Algemene Voorwaarden’, wordt verstaan: het geheel van de bepalingen zoals hierna
opgenomen.
1.3 Onder ‘Aflevering’ wordt verstaan: het aan R&M Eventmakers of een aan door R&M Eventmakers
aangewezen derde feitelijk ter beschikking stellen van een Levering.
1.4 Onder ‘Bestelling’ wordt verstaan: elke schriftelijke (waaronder begrepen per e-mail) bestelling
van producten, diensten of een combinatie daarvan van R&M Eventmakers bij een Leverancier.
1.5 Onder ‘Diensten’ wordt verstaan: in opdracht van R&M Eventmakers te verrichten
werkzaamheden, zoals onder meer het instaleren van producten, het bedienen van apparatuur,
onderhoud aan software of Hardware.
1.6 Onder ‘Documentatie’ wordt verstaan: de schriftelijke stukken of andere schriftelijke informatie
waarin een omschrijving van de werking en het gebruik van (onderdelen van) een Levering door
Leverancier is gegeven.
1.7 Onder ‘Gebruiksrecht’ wordt verstaan: elke recht dat R&M Eventmakers de bevoegdheid geeft
om een werk waarop een intellectueel eigendomsrecht rust, of een gedeelte daarvan, te gebruiken
zonder daarmee een inbreuk op het intellectueel eigendomsrecht te maken, onafhankelijk van de
juridische kwalificatie of de wijze van overdracht of levering van dit recht aan R&M Eventmakers.
1.8 Onder ‘Hardware’ wordt verstaan: computerapparatuur, randapparatuur, onderdelen daarvan,
alsmede andere vormen van apparatuur als omschreven in een Offerte of Aanvraag daartoe.
1.9 Onder ‘Leasing’ wordt verstaan: het feitelijk ter beschikking stellen van producten aan R&M
Eventmakers, onder een andere titel dan koop, met of zonder overdracht van economisch risico,
teneinde R&M Eventmakers in staat te stellen om gedurende de economische levensduur van de
producten de volledige beschikking daarover te verschaffen.
1.10 Onder ‘Leverancier’ wordt verstaan: degene die met R&M Eventmakers contracteert dan wel
beoogt te contracteren in het kader van Leveringen aan R&M Eventmakers.
1.11 Onder ‘Levering’ wordt verstaan: het totaal of een gedeelte van de krachtens koop dan wel huur
of Leasing geleverde producten, Diensten of een combinatie daarvan, waarop de Overeenkomst
betrekking heeft.
1.12 Onder ‘Offerte’ wordt verstaan: elk aanbod van een Leverancier aan R&M Eventmakers, gericht
op het enigerlei wijze verschaffen van producten door middel van koop, huur, Leasing, Diensten of
een combinatie daarvan door Leverancier aan R&M Eventmakers.
1.13 Onder ‘Overeenkomst’ wordt verstaan: elke contractuele band tussen R&M Eventmakers en
Leverancier die gericht is op het op enigerlei wijze verschaffen van producten door middel van koop,
huur of Leasing, Diensten of een combinatie daarvan door Leverancier aan R&M Eventmakers.
1.14 Onder ‘Prijs’ wordt verstaan: de overeengekomen koopprijs, huurprijs en/of verschuldigde
vergoeding voor door Leverancier te leveren producten en/of uit te voeren Diensten.
1.15 Onder ‘Software’ wordt verstaan: computerprogrammatuur in een voor een
gegevensverwerkende machine leesbare vorm en vastgelegd op voor een zodanige machine leesbaar
materiaal, alsmede op de daarbij behorende Documentatie, en de Gebruiksrechten daarop, alles met
inbegrip van eventueel door Leverancier te verstrekken nieuwe versies en/of updates.
Artikel 2 – TOEPASSELIJKHEID
2.1 De Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op alle Bestellingen, Aanvragen en
onderhandelingen, door of namens dan wel vanwege R&M Eventmakers, alsmede de daaruit
voortvloeiende Overeenkomst. Toepasselijkheid van enige vorm van algemene voorwaarden van
de Leverancier wordt uitdrukkelijk uitgesloten.
R&M Eventmakers B.V. (85548162) Versie 1.0 – feb 2022
2.2 De algemene voorwaarden van Leverancier die de Leverancier op offertes of overeenkomsten van
R&M Eventmakers van toepassing verklaard of wil verklaren, zijn niet van toepassing, tenzij R&M
Eventmakers uitdrukkelijk schriftelijk met de toepasselijkheid van dergelijke voorwaarden instemt.
Artikel 3 – CONTRACTSONDERHANDELINGEN
3.1 R&M Eventmakers kan onderhandelingen over een nog tot stand te komen Overeenkomst op
ieder gewenst moment afbreken.
3.2 De Leverancier kan in geval van afgebroken onderhandelingen nimmer verlangen dat verder
wordt onderhandeld of dat R&M Eventmakers een vergoeding betaalt voor gemaakte kosten of
geleden of nog te lijden schade, ongeacht waaruit deze schade zou bestaan of op welke manier deze
schade is ontstaan.
Artikel 4 – AFDWINGBAARHEID BESTELLINGEN EN NADERE OVEREENKOMSTEN
4.1 Aanvragen door of namens R&M Eventmakers gedaan zullen nimmer leiden tot afdwingbare
verplichtingen aan de zijde van R&M Eventmakers.
4.2 Overeenkomsten, Bestellingen, mondelinge bestellingen, aannames van Offertes, Aanvragen,
alsook mondelinge afspraken, bedingen die bedoeld zijn om deel uit te maken van een Overeenkomst
en wijzigingen en aanvullingen van Overeenkomsten binden R&M Eventmakers slechts indien deze
zijn ondertekend, of expliciet schriftelijk bevestigd door een daartoe bevoegde vertegenwoordiger van
R&M Eventmakers.
4.3 Indien de Leverancier een Bestelling van R&M Eventmakers aanvaardt, heeft R&M Eventmakers
het recht om de Bestelling alsnog binnen 14 dagen te herroepen, in welk geval tussen partijen geen
Overeenkomst tot stand is gekomen.
4.4 Individuele Bestellingen van R&M Eventmakers niet vallende onder een Overeenkomst, komen,
behoudens andersluidende schriftelijke mededeling van R&M Eventmakers, te vervallen indien zij door
de Leverancier niet binnen 30 dagen schriftelijk zijn aanvaard.
Artikel 5 – MEDEDELINGEN
5.1 Tenzij schriftelijk anders is bepaald dienen alle mededelingen die de (uitvoering van de)
Overeenkomst betreffen schriftelijk te worden gedaan.
5.2 Vorderingen tot nakoming en ingebrekestellingen kunnen per post dan wel per e-mail worden
gedaan. Deze vorderingen dienen duidelijk de vermeende tekortkoming te omschrijven, aan te geven
wat wordt verlangd, alsmede een redelijke termijnstelling voor het herstel van een gestelde
tekortkoming te bevatten.
5.3 Het bepaalde in het tweede lid geldt eveneens voor het stellen van enige andere termijn en het
doen van een beroep op een recht van ontbinding van de Overeenkomst. Een beroep op een recht
van ontbinding dient de gronden daarvoor duidelijk aan te geven.
Artikel 6 – GEHEIMHOUDING
6.1 Leverancier garandeert alle bijzonderheden of informatie geheim te houden waarvan zij in het
kader van de totstandkoming en de uitvoering van de Overeenkomst, direct door mededeling van
R&M Eventmakers dan wel indirect, door eigen waarneming, heeft kennis genomen, als vertrouwelijk
te behandelen en niet zal mededelen aan derden of aan personen binnen haar bedrijf voor wie geen
uit de Overeenkomst voortvloeiende of daarmee samenhangende noodzaak tot kennisname van die
informatie bestaat.
6.2 Leverancier zal de in het voorgaande artikellid bedoelde informatie niet aanwenden voor andere
doelen dan het uitvoeren van de Overeenkomst.
6.3 Leverancier is van rechtswege in gebreke door enkele overtreding of niet-nakoming van het
bepaalde in de artikelen 6.1 en 6.2 en zal aan R&M Eventmakers een onmiddellijk opeisbare boete
verbeuren van €10.000,00 per overtreding, te vermeerderen met € 500,00 voor iedere dag of gedeelte
daarvan dat de overtreding en/of niet-nakoming voortduurt. Het voorgaande is onverminderd het recht
van R&M Eventmakers om daarnaast volledige schadevergoeding te vorderen. Nakoming van de
verplichting tot betaling van de boete ontheft Leverancier niet van de verplichtingen uit de artikelen 6.1
en 6.2.
R&M Eventmakers B.V. (85548162) Versie 1.0 – feb 2022
Artikel 7 – RECHTEN VAN INTELLECTUELE EIGENDOM
7.1 Voor zover de Leverancier ter zake van haar Levering enig recht van intellectuele eigendom en/of
industriële eigendom – daaronder begrepen enig auteursrecht en/of naburig recht – zou kunnen doen
gelden, wordt zij geacht dit recht door het aangaan van deze Overeenkomst geheel en
onvoorwaardelijk te hebben overgedragen aan R&M Eventmakers. Voorts doet Leverancier afstand
van al haar eventueel toekomende persoonlijkheidsrechten, dan wel zal daar geen beroep op doen.
Mocht deze overdracht bij voorbaat niet rechtsgeldig zijn, dan is de Leverancier verplicht om op eerste
verzoek van R&M Eventmakers de schriftelijk benodigde toestemming te verlenen en/of een
overdrachtsakte te ondertekenen waarin voornoemde rechten alsnog om niet aan R&M Eventmakers
en/of aan een aan haar gelieerde vennootschap worden overgedragen. R&M Eventmakers zal aldus
gerechtigd zijn de Levering van de Leverancier wereldwijd te exploiteren, openbaar te maken en/of te
verveelvoudigen, op welke wijze heden of in de toekomst ook bekend, zulks uitsluitend ter beoordeling
van R&M Eventmakers. De vergoeding voor deze overdracht en exploitatie van rechten wordt geacht
te zijn begrepen in de Prijs als genoemd in de Overeenkomst.
7.2 Alle rechten van intellectuele en/of industriële eigendom met betrekking tot de namen en/of logo’s
en/of het publiciteitsmateriaal van R&M Eventmakers en overige titels, evenementen en activiteiten
waar R&M Eventmakers onderdeel van uitmaakt en op welke evenementen Leverancier Diensten
verricht, berusten bij R&M Eventmakers en/of aan haar gelieerde entiteiten en concepten. Niets in
deze Algemene Voorwaarden en/of de Overeenkomst is bedoeld om enige intellectuele
eigendomsrechten aan Leverancier over te dragen of in licentie te geven. Het is de Leverancier niet
toegestaan de in dit artikel genoemde rechten openbaar te maken en/of te verveelvoudigen of
anderszins te gebruiken zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van R&M Eventmakers en/of
een aan haar gelieerde entiteit.
7.3 Indien Leverancier gebruik heeft gemaakt of gebruik maakt van derden voor de uitvoering van
de opdracht op grond van de Overeenkomst, garandeert Leverancier dat deze derden alle
eigendomsrechten, intellectuele en/of industriële eigendomsrechten, waaronder doch niet beperkt
tot het auteursrecht en naburige rechten, welke zij eventueel kunnen laten gelden op hun prestaties
voortvloeiende uit de Overeenkomst volledig aan Leverancier hebben overgedragen en afstand
hebben gedaan van hun mogelijke persoonlijkheidsrechten, zodanig dat Leverancier in staat is al deze
eventuele rechten hierbij volledig over te dragen aan R&M Eventmakers.
7.4 Leverancier garandeert dat zij exclusief beschikt over alle rechten welke zij op grond van de
Overeenkomst aan R&M Eventmakers verleent en/of overdraagt en vrij en bevoegd is de
Overeenkomst aan te gaan. Leverancier vrijwaart R&M Eventmakers voor alle aanspraken
dienaangaande.
7.5 R&M Eventmakers is rechthebbende van alle eventueel door R&M Eventmakers aan Leverancier
geleverde materialen welke Leverancier gebruikt bij het uitvoeren van enige opdracht op grond van
de Overeenkomst. Het is Leverancier niet toegestaan deze materialen of de rechten daarop, of enige
door haar aan R&M Eventmakers geleverde materialen of rechten daarop, te gebruiken voor een
ander doel dan tot uitvoering van de opdracht op grond van de Overeenkomst.
Artikel 8 – PERSOONSGEGEVENS
8.1 Indien Leverancier in verband met de uitvoering van de Overeenkomst persoonsgegevens
verwerkt in de zin van de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) garandeert zij dat in
overeenstemming met de toepasselijke wetgeving (waaronder de AVG) te doen en zal zij R&M
Eventmakers hiervan op de hoogte stellen.
8.2 Indien Leverancier daarbij kwalificeert als verwerker in de zin van de AVG, zullen partijen een
verwerkersovereenkomst sluiten, op basis van een modelovereenkomst van R&M Eventmakers.
Artikel 9 – PRIJZEN
9.1 Behoudens andersluidende schriftelijke afspraak zijn overeengekomen Prijzen voor beide partijen
bindend en worden zij geacht in ieder geval te omvatten alle eventuele kosten en rechten zoals
transportkosten, kosten van aflevering en verzekering, invoerrechten, emballage en dergelijke.
9.2 Tenzij uitdrukkelijk schriftelijk overgekomen zal voor het verrichten van de Diensten een vaste
prijs worden opgegeven en gelden. Meerwerk zal slechts in rekening gebracht kunnen worden indien
hiervoor in de Overeenkomst een voorziening is getroffen, dan wel door een bevoegde persoon in
de zin van artikel 4 lid 2 toestemming is gegeven voor het meerwerk en de kosten daarvoor tevoren
bekend zijn gemaakt.
R&M Eventmakers B.V. (85548162) Versie 1.0 – feb 2022
Artikel 10 – TIJDSTIP EN WIJZE VAN AFLEVERING
10.1 Bij Offerte, Bestelling, Overeenkomst of andere toezegging opgegeven of overeengekomen
(af)levertijden zijn – tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen – steeds fatale termijnen als
bedoeld in artikel 6:83 onder a BW. Bij een onredelijke overschrijding van een aflevertijd als bedoeld
in lid 1 behoudt R&M Eventmakers zich het recht voor van de Leverancier ten behoeve van R&M
Eventmakers per dag een onmiddellijk opeisbare boete (niet zijnde schadevergoeding) te verbeuren
ten bedrage van anderhalf procent van de gehele factuurwaarde van de betreffende Overeenkomst tot
een maximum van 20% van deze waarde. De verschuldigdheid van een boete als bedoeld in dit artikel
laat het recht van R&M Eventmakers op volledige schadevergoeding onverlet.
10.2 Leverancier is gehouden R&M Eventmakers onverwijld te informeren over elke mogelijke
overschrijding van een overeengekomen levertijd.
10.3 R&M Eventmakers is niet gehouden om geleverde zaken bij ontvangst of bij ingebruikname
nader te inspecteren.
10.4 Indien R&M Eventmakers zaken van de Leverancier koopt, gaat het eigendomsrecht bij levering
op R&M Eventmakers over.
Artikel 11 – OVERGANG VAN RISICO
Alle risico’s ter zake van door de Leverancier af te leveren zaken die door R&M Eventmakers zijn
gekocht, gaan over op R&M Eventmakers op het moment van Aflevering van die zaken. Op dat
moment gaat eveneens de eigendom van de zaken op R&M Eventmakers over, tenzij partijen
uitdrukkelijk een eigendomsvoorbehoud zijn overeengekomen, alles onverminderd het bepaalde in
artikel 14.
Artikel 12 PLAATS VAN AFLEVERING
12.1 Als plaats van Aflevering geldt de vestigingsplaats van R&M Eventmakers.
12.2 R&M Eventmakers heeft te allen tijde het recht om een Levering door Leverancier te doen
afleveren op een plaats die R&M Eventmakers aangeeft, hieronder begrepen enige locatie waar een
evenement plaatsvindt, welke plaats dan zal gelden als plaats van Aflevering.
12.3 Indien de Bestelling door R&M Eventmakers producten betreft die door Leverancier dienen te
worden geïnstalleerd (onder meer maar niet beperkt tot lichtapparatuur en decorstukken) geldt als
plaats van Aflevering de exacte plek waar deze producten – op aangeven van R&M Eventmakers –
geïnstalleerd dienen te worden.
12.4 In geval van huur dient Leverancier de producten op de plaats van Aflevering af te leveren en op
te halen, waarbij Leverancier de aanwijzingen van R&M Eventmakers in acht dient te nemen.
Artikel 13 – WIJZIGINGEN
R&M Eventmakers heeft het recht om door middel van een schriftelijk verzoek, waarbij een redelijke
termijn voor de datum van Aflevering in acht wordt genomen, de Bestelling te doen wijzigen. Onder
een redelijke termijn wordt verstaan de in de entertainmentbranche in de ruimste zin van het woord
gebruikelijke termijnen, rekening houdend met wijzigingen die op korte termijn plaats dienen te vinden
vóór fatale termijnen zoals generale repetities en dergelijke.
Artikel 14 – NAKOMING/GARANTIE
14.1 De Leverancier dient een prestatie te leveren die beantwoordt aan de Overeenkomst en
garandeert – onverminderd eventueel nader overeengekomen garanties – dat Leveringen
beantwoorden aan – de aard van de prestatie in aanmerking genomen – in redelijkheid
te stellen kwaliteitsnormen.
14.2 Leverancier garandeert dat de afgeleverde producten en/of Diensten en eventueel daarbij
behorende Documentatie voldoen aan alle (semi-) wettelijke voorschriften, waaronder begrepen
Arbowetgeving en export wet- en regelgeving en vrijwaart R&M Eventmakers voor aanspraken van
derden (waaronder begrepen werknemers van R&M Eventmakers) tot verhaal van schade die werd
en/of wordt geleden als gevolg van het niet voldoen aan (semi-) wettelijke voorschriften.
14.3 Leverancier garandeert voor een periode als voor het betreffende product of de betreffende
Diensten gebruikelijk is, met een minimumtermijn van twaalf (12) maanden en in het geval van huur
R&M Eventmakers B.V. (85548162) Versie 1.0 – feb 2022
tijdens de volledige huurperiode, vanaf het moment van aflevering van producten, Software of
Hardware of vanaf het moment van het verlenen van een Dienst, dat deze producten, Software of
Hardware functioneren (indien van toepassing) in overeenstemming met de Overeenkomst, de
specificaties als vermeld in de Documentatie en/of de redelijke verwachtingen van R&M Eventmakers,
dan wel dat het resultaat van de Diensten of het geleverde product beantwoordt aan de Bestelling van
R&M Eventmakers en aan de criteria als genoemd in de Offerte en de Overeenkomst.
14.4 Leverancier zal binnen de garantieperiode als genoemd in artikel 14.3, op eerste verzoek, door
R&M Eventmakers geconstateerde fouten in producten, Software of Hardware of resultaat van
Diensten per ommegaande gratis herstellen. Leverancier zal dit herstel verrichten op de door R&M
Eventmakers aangewezen locatie, desgewenst zijnde de locatie van een derde.
14.5 Leverancier garandeert dat met betrekking tot de door hem ingeschakelde natuurlijke personen
bij de nakoming van de Overeenkomst alle premies inzake de volks- en werknemersverzekeringen en
alle belastingen, in het bijzonder de loon en omzetbelasting, zijn dan wel zullen worden voldaan
binnen de daaronder geldende (wettelijke) betalingstermijn(en). Leverancier vrijwaart R&M
Eventmakers volledig voor iedere aansprakelijkheid die voor R&M Eventmakers mocht voortvloeien uit
het niet of niet tijdig nakomen van Leverancier haar verplichting tot betaling van voornoemde premies
en belastingen.
14.6 Leverancier vrijwaart R&M Eventmakers voor aanspraken van derden, inclusief
overheidsinstanties, tot verhaal van schade die werd en/of wordt geleden als gevolg van
tekortkomingen in de afgeleverde producten en/of de geleverde Diensten, waaronder begrepen
gebrekkige veiligheid daarvan in de zin van regelgeving met betrekking tot
productenaansprakelijkheid, en tot verhaal van schade, inclusief boetes, ten gevolge van enig (niet)
handelen van de Leverancier, diens personeel en/of hulppersonen (waaronder begrepen eventuele
onderaannemers) bij de nakoming van de Overeenkomst, inclusief het voeren van een gebrekkige
(loon)administratie en het ontbreken van vereiste vergunningen.
Artikel 15 – AFKEURING
15.1 R&M Eventmakers is te allen tijde gerechtigd de producten, Software of Hardware of resultaten
van Diensten of daarmee samenhangende zaken en/of werkzaamheden te onderwerpen aan een
tussentijdse- of eindtest. Deze test kan zowel voor, tijdens of binnen een redelijke termijn na de
Aflevering plaatsvinden. Leverancier biedt daartoe binnen redelijke grenzen de nodige hulp en
faciliteiten aan R&M Eventmakers.
15.2 Indien en voor zover de producten, Software of Hardware of resultaten van Diensten of daarmee
samenhangende zaken en/of werkzaamheden eigenschappen dienen te bezitten, waarvan de
aanwezigheid eerst na installatie/opstelling, montage of inbouw kan worden vastgesteld, dan zal de
tussentijdse of eindtest plaatsvinden zodra de prestatie of het object waarvoor de prestatie bestemd is
daartoe gereed is.
15.3 Indien een Levering naar de mening van R&M Eventmakers geheel of ten dele niet beantwoordt
aan de Overeenkomst (non-conformiteit), zal R&M Eventmakers streven dit na Aflevering met
bekwame spoed en in ieder geval binnen de garantietermijn als genoemd in artikel 14.3,
te melden aan de Leverancier.
15.4 Leverancier zal zich nimmer kunnen beroepen op een opschortingsrecht indien zij van mening is
dat R&M Eventmakers niet aan haar verplichtingen heeft voldaan, zodat haar in voorkomend geval
slechts een vordering tot nakoming en/of vervangende schadevergoeding zal toekomen.
15.5 Ingeval R&M Eventmakers een mededeling doet als in lid 3 van dit artikel bedoeld, wordt – in het
geval van koop – het risico van de producten geacht nimmer te zijn overgegaan op R&M
Eventmakers, onverminderd het recht van R&M Eventmakers om de Levering geheel of gedeeltelijk
naar eigen inzicht te gebruiken.
15.6 Betaling door R&M Eventmakers van een Levering zij het geheel of gedeeltelijk doet aan de
bevoegdheden van R&M Eventmakers volgens dit artikel niet af.
Artikel 16 – OVERMACHT (NIET-TOEREKENBARE TEKORTKOMING)
16.1 R&M Eventmakers is jegens de Leverancier niet tot afname van de door de Leverancier
bedongen prestatie en ook voor het overige niet gehouden tot nakoming van haar verplichtingen,
indien R&M Eventmakers het evenement geheel of gedeeltelijk geen doorgang laat vinden als gevolg
van overmacht aan de zijde van R&M Eventmakers, waaronder in ieder geval een of
meerdere van de navolgende omstandigheden: arbeidsongeschiktheid van, c.q. het tekortschieten in
R&M Eventmakers B.V. (85548162) Versie 1.0 – feb 2022
de nakoming door de artiest(en) van zijn verplichtingen, het tekortschieten door (andere) Leveranciers
van R&M Eventmakers in de nakoming van hun verplichtingen, maatregelen van overheidswege,
waaronder het schorsen of intrekken van een vergunning, transportmoeilijkheden, brand, staking,
werkonderbreking, epidemie, sluiting van de plaats van het evenement, onbereikbaarheid of
ontoegankelijkheid van de plaats van het evenement, oproer, oorlogsomstandigheden of (dreiging
van) een terroristische aanval, nationale rouw als gevolg van het overlijden van een lid van het
koninklijk huis of regering, (extreme) weersomstandigheden en alle overige van de wil van R&M
Eventmakers onafhankelijke omstandigheden. In geval van overmacht heeft R&M Eventmakers het
recht om zonder rechterlijke tussenkomst de uitvoering van de Overeenkomst op te schorten, dan
wel de Overeenkomst met onmiddellijke ingang als ontbonden te beschouwen, althans te ontbinden
zonder dat R&M Eventmakers gehouden is tot enige vergoeding van schade of anderszins. Indien en
zover R&M Eventmakers reeds enige aanbetaling aan de Leverancier heeft verricht, zal de
Leverancier deze aan R&M Eventmakers restitueren, behoudens voor zover deze vergoeding
betrekking heeft op enige reeds door de Leverancier verrichte prestatie.
16.2 De Leverancier is uitsluitend gerechtigd om zich op overmacht aan zijn zijde te beroepen, indien
de Leverancier tekort schiet in de nakoming van zijn verplichtingen en deze niet is te wijten aan zijn
schuld, noch krachtens de wet of in de in het verkeer geldende opvatting of ingevolge het
onderstaande voor zijn rekening komt.
16.3 Partijen verstaan uitdrukkelijk niet onder overmacht aan de zijde van de Leverancier de
navolgende omstandigheden: niet tijdig presteren door enige toeleverancier of andere opdrachtnemer
van de Leverancier; personeelstekort, staking, ziekteverzuim, productiestoring en brand in het bedrijf
van de Leverancier; ongeschiktheid van of gebreken aan hulp- en (transport)middelen en andere
zaken waarvan de Leverancier gebruik maakt bij de uitvoering van de Overeenkomst; gedragingen
van personen waarvan de Leverancier gebruik maakt bij de uitvoering van de Overeenkomst;
transportmoeilijkheden, verkeersbelemmeringen, stagnatie van vervoer met door de Leverancier
gekozen transportmiddelen; verlies of beschadiging van materiaal tijdens transport door of namens de
Leverancier; overheidsmaatregelen, waaronder in-, uit- en doorvoerverboden van door de Leverancier
te leveren zaken; niet voldoen aan vereisten van overheidswege, c.q. vergunningvereisten, overige
normen en richtlijnen door de Leverancier.
16.4 Indien de Leverancier zich jegens R&M Eventmakers op enigerlei grond, terecht of onterecht, op
overmacht beroept, dan heeft R&M Eventmakers het recht om de Overeenkomst zonder rechterlijke
tussenkomst met onmiddellijke ingang als ontbonden te beschouwen, althans te ontbinden zonder dat
R&M Eventmakers gehouden is tot enige vergoeding van schade of anderszins. Indien en voor zover
R&M Eventmakers reeds enige betaling aan de Leverancier heeft verricht, zal de Leverancier deze
aan R&M Eventmakers restitueren, ook indien deze vergoeding betrekking heeft op enige reeds door
de Leverancier verrichte prestatie.
Artikel 17 – BETALING
17.1 Behoudens andersluidende schriftelijke afspraak zal R&M Eventmakers de overeengekomen
Prijs betalen binnen dertig dagen na ontvangst van de factuur.
17.2 Leverancier zal een factuur niet eerder opmaken dan nadat de betreffende zaken aan R&M
Eventmakers zijn afgeleverd, tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders is overeengekomen.
17.3 Leverancier zal haar facturen uiterlijk 6 weken na Aflevering onder de juiste tenaamstelling aan
R&M Eventmakers doen toekomen.
17.4 Leverancier zal op alle facturen het betreffende evenement van R&M Eventmakers vermelden
en zal zorgdragen voor een juiste adressering aan de juiste onderneming van R&M Eventmakers.
17.5 Bij te late betaling is R&M Eventmakers ná ingebrekestelling de wettelijke handelsrente
verschuldigd. Indien incassokosten zijn gemaakt blijven deze voor rekening van de Leverancier.
17.6 R&M Eventmakers is te allen tijde bevoegd vorderingen van Leverancier op R&M Eventmakers te
verrekenen met vorderingen die R&M Eventmakers, of een aan R&M Eventmakers gelieerde
onderneming als bedoeld in artikel 2:24b BW, heeft op Leverancier en/of aan Leverancier gelieerde
ondernemingen.
Artikel 18 – VEILIGHEID
18.1 Voor zover de Diensten worden uitgevoerd op een plaats buiten de bedrijfsruimten en/of
terreinen van R&M Eventmakers zullen de voor die plaats geldende wetten en
(veiligheid)voorschriften, alsmede de door R&M Eventmakers of haar opdrachtgever voor die plaats
van toepassing verklaarde voorschriften, strikt door Leverancier worden nageleefd.
R&M Eventmakers B.V. (85548162) Versie 1.0 – feb 2022
18.2 Indien in de Overeenkomst en/of in de daarmee verband houdende informatie wordt verwezen
naar technische, veiligheids-, kwaliteits- en/of andere voorschriften, wordt Leverancier geacht deze te
kennen en te kunnen toepassen, tenzij zij R&M Eventmakers onverwijld schriftelijk van het tegendeel
in kennis stelt.
18.3 R&M Eventmakers is te allen tijde bevoegd de inschakeling van door Leverancier ingeschakelde
werknemers of onderaannemers te weigeren, indien tijdens de door hen uitgevoerde werkzaamheden
blijkt dat zij niet in staat zijn het werk of een deel van het werk volgens de Overeenkomst uit te voeren.
18.4 Leverancier dient zich voordat met de uitvoering van de Overeenkomst een aanvang wordt
gemaakt op de hoogte te stellen, in samenwerking met R&M Eventmakers, van alle relevante feiten en
omstandigheden – derhalve ook de ligging van kabels en leidingen – op het terrein en/of in de
gebouwen waar de werkzaamheden zullen worden uitgevoerd.
18.5 Leverancier zal voor haar rekening en risico en in overleg met de bevoegde bestuursorganen als
de beheerders en vergunninghouders van de kabels en leidingen, alle maatregelen treffen, inclusief
het verleggen van kabels en leidingen en het verkrijgen van de vereiste publiekrechtelijke en
privaatrechtelijke medewerking(en) en goedkeuring(en) die nodig zijn om de werkzaamheden te
kunnen uitvoeren. Leverancier zal tijdig zorgdragen voor de noodzakelijke meldingen bij het Kabel- en
Leidingen Informatiecentrum (KLIC) in de regio waar de werkzaamheden worden uitgevoerd.
18.6 Leverancier vrijwaart R&M Eventmakers voor alle schade en/of claims van derden, indien de
derde partij schade heeft opgelopen doordat Leverancier de geldende wetten en
(veiligheid)voorschriften, als beschreven in artikel 18, niet heeft nageleefd.
Artikel 19 – OVERDRACHT VAN RECHTEN
R&M Eventmakers is gerechtigd het geheel of een gedeelte van haar rechten en plichten die zij
jegens Leverancier kan doen gelden over te dragen aan derden.
Artikel 20 – ONTBINDING EN OPZEGGING
20.1 Onverminderd het recht op ontbinding als bedoeld in artikel 6:265 BW, is R&M Eventmakers
gerechtigd, zonder enige aanmaning of ingebrekestelling, de Overeenkomst schriftelijk te ontbinden
indien:
a. Leverancier surséance van betaling aanvraagt of aan haar surséance of voorlopige surséance van
betaling wordt verleend;
b. Leverancier haar faillissement
aanvraagt of in staat van faillissement wordt verklaard;
c. De onderneming van Leverancier wordt geliquideerd;
d. Een verandering optreedt in de zeggenschap over de onderneming van Leverancier. Een wijziging
in het aandeelhouderschap waarbij een derde een aanmerkelijk belang van tenminste 5% in de
onderneming van Leverancier verkrijgt dan wel daar afstand van doet wordt gelijkgesteld met een
verandering in de zeggenschap;
e. Leverancier haar onderneming staakt dan wel haar bedrijfsactiviteiten voortzet onder een andere
entiteit.;
f. Op een aanmerkelijk deel van het vermogen van Leverancier beslag wordt gelegd.
20.2 In geval de ontbonden Overeenkomst betrekking heeft op Software, tast een beëindiging als
genoemd in dit artikel het Gebruiksrecht op de door Leverancier aan R&M Eventmakers verstrekte
Software en Documentatie niet aan. Ditzelfde geldt voor andere rechten ex artikel 7 van de
Algemene Voorwaarden, onverminderd het recht van R&M Eventmakers om een volledige beëindiging
van de contractuele relatie te bewerkstelligen.
20.3 In geval van inkoop van Hardware heeft R&M Eventmakers steeds het recht te beslissen
eventueel reeds geleverde, doch nog niet betaalde Hardware, alsnog af te nemen. R&M Eventmakers
zal daarvoor de overeengekomen vergoeding betalen.
20.4 Ingeval de relatie tussen R&M Eventmakers en Leverancier kan worden gekwalificeerd als een
duurovereenkomst, is R&M Eventmakers gerechtigd de Overeenkomst geheel of gedeeltelijk
schriftelijk op te zeggen per direct en zonder ingebrekestelling, indien de Leverancier zich niet aan
één of meerdere materiële verplichtingen houdt als opgenomen in de duurovereenkomst en/of deze
Algemene Voorwaarden. Leverancier zal in dit geval geen recht kunnen doen gelden op enige
schadevergoeding.
R&M Eventmakers B.V. (85548162) Versie 1.0 – feb 2022
Artikel 21 – AANSPRAKELIJKHEID VAN R&M EVENTMAKERS EN VERZEKERING
21.1 De Leverancier is bekend met en houdt in de uitvoering van de Overeenkomst rekening met de
branche specifieke werkomstandigheden, zoals omstandigheden die eigen zijn aan (outdoor)
festivalterreinen en grote productielocaties, en de daarmee verband houdende risico’s van diefstal,
beschadiging of verlies van zaken.
21.2 De aansprakelijkheid van R&M Eventmakers voor schade die bij uitvoering van de Overeenkomst
of anderszins ten gevolge van het handelen van R&M Eventmakers aan de zijde van Leverancier
en/of haar hulppersonen ontstaat is beperkt tot de vergoeding van directe schade tot een maximum
van het mindere bedrag van de aan Leverancier uit hoofde van de overeenkomst betaalde of
verschuldigde bedragen of tot het bedrag dat ingevolge de relevante verzekering van R&M
Eventmakers zou worden uitgekeerd. Onder directe schade wordt uitsluitend verstaan materiële
schade aan zaken en/of personen, redelijke kosten gemaakt ter voorkoming of beperking van directe
schade en redelijke kosten gemaakt ter vaststelling van de schadeoorzaak, de aansprakelijkheid, de
directe schade en de wijze van herstel.
21.3 R&M Eventmakers zal niet aansprakelijk zijn voor door Leverancier en/of haar hulppersonen
geleden indirecte of gevolgschade, zoals maar niet beperkt tot bedrijfsschade, gevolgschade,
vertragingsschade, gederfde winst of gemiste omzet. De in dit artikellid opgenomen beperking van de
aansprakelijkheid vervalt indien enige schade gevolg is van opzet of bewuste roekeloosheid van R&M
Eventmakers en/of haar leidinggevenden. Leverancier verplicht zich ertoe eventueel ontstane schade
zo snel mogelijk bij R&M Eventmakers te melden, maar uiterlijk binnen één (1) maand na de
schadegebeurtenis.
21.4 De Leverancier blijft te allen tijde verantwoordelijk voor zijn eigen materialen en/of goederen.
R&M Eventmakers is niet aansprakelijk voor verlies, diefstal, vermissing of beschadiging van
materialen en/of goederen van Leverancier, behoudens ingeval van opzet of grove schuld aan de
zijde van R&M Eventmakers. Leverancier vrijwaart R&M Eventmakers van elke aanspraak ter zake.
21.5 Leverancier verklaart dat zij afdoende is verzekerd en zich afdoende verzekerd houdt voor de
uitvoering van de Overeenkomst voor (beroeps)aansprakelijkheid en andere wettelijke
aansprakelijkheden die van toepassing zijn. Leverancier overlegt op verzoek van R&M Eventmakers
onverwijld een gewaarmerkt afschrift van haar verzekeringspolis en de bewijzen van premiebetaling
van genoemde verzekeringen over. Leverancier beëindigt of wijzigt niet zonder schriftelijke
toestemming van R&M Eventmakers de verzekeringsovereenkomsten dan wel de condities waaronder
deze zijn aangegaan.
21.6 Indien Leverancier in de uitvoering van de Overeenkomst door zijn verwijtbaar gedrag schade
toebrengt aan materialen en/of goederen in eigendom of beheer van R&M Eventmakers, dan is R&M
Eventmakers gerechtigd om Leverancier aansprakelijk te stellen voor de deze schade.
21.7 Leverancier vrijwaart R&M Eventmakers voor alle aanspraken van derden ingeval er door
verwijtbaar gedrag van Leverancier schade wordt toegebracht aan derden en/of materialen van
derden.
Artikel 22 – CONVERSIE
Indien een bepaling uit deze Algemene Voorwaarden nietig, vernietigbaar of niet afdwingbaar is,
treedt voor deze bepaling automatisch (van rechtswege) een geldige bepaling in de plaats die zo veel
mogelijk beantwoordt aan de strekking van het nietige beding. Partijen zijn gehouden over de tekst
van deze nieuwe bepaling zonodig met elkaar in redelijk overleg te treden. In dat geval behouden de
bepalingen in de Algemene Voorwaarden zo veel mogelijk onverminderd hun geldigheid.
Artikel 23 – GESCHILLEN
23.1 Alle geschillen, kortgedingen daaronder begrepen, samenhangende met en/of voortvloeiende uit
de Algemene Voorwaarden en/of Overeenkomsten waarop de Algemene Voorwaarden van
toepassing zijn, zullen bij uitsluiting van iedere andere rechter worden berecht door de ter zake
bevoegde rechter te Nederland.
23.2 R&M Eventmakers blijft evenwel gerechtigd harerzijds een vordering aanhangig te maken bij de
rechter die volgens de wettelijke competentieregels bevoegd zou zijn.
23.3 Op deze Algemene Voorwaarden is Nederlands recht van toepassing