fbpx

huis regels
r&m eventmakers

R&M Eventmakers B.V. (85548162) Versie 1.0 – feb 2022
Algemene voorwaarden (bezoekers & leveranciers): www.rmeventmakers.nl
HUISREGELS Algemeen
Door het kopen van een toegangsbewijs en/of het betreden van het evenemententerrein gaat
de bezoeker akkoord met onderstaande huisregels. R&M Eventmakers behoudt zich het
recht voor om deze huisregels te herzien. Op deze huisregels zijn de Algemene
voorwaarden (bezoekers) van R&M Eventmakers van toepassing. Overtreding van de
huisregels kan leiden tot ontzegging van toegang tot het evenemententerrein zonder
restitutie.
In geval van twijfel of discussie beslist de organisatie. Huisregels en algemene voorwaarden
zijn van toepassing op alle aan R&M Eventmakers gerelateerde titels, evenementen en
activiteiten.
Eigen risico / aansprakelijkheid
Het betreden van het evenemententerrein door de bezoeker geschiedt op eigen risico. R&M
Eventmakers aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor eventuele lichamelijke of
materiële schade. R&M Eventmakers doet er alles aan, haar evenementen zo veilig mogelijk
te organiseren. Er is een veiligheidsplan opgesteld in samenwerking met lokale politie,
brandweer en gemeente, welke door eerdergenoemde partijen is geaccepteerd. Waar
mogelijk zullen kluisjes aanwezig zijn om spullen op te kunnen bergen en/of mogelijkheid
worden geboden om persoonlijke eigendommen te stallen. Bij diefstal moet altijd aangifte
worden gedaan bij de politie. R&M Eventmakers kan niet aansprakelijk worden gesteld voor
diefstal, verlies of beschadiging van (persoons-)eigendommen. Bij toebrengen van schade
aan andermans eigendommen, zal degene die de schade toebrengt, verantwoordelijk
worden gehouden voor het vergoeden van de betreffende schade. In ernstige gevallen zal de
politie worden ingeschakeld.
Minimumleeftijd en legitimatieplicht
De minimumleeftijd voor bezoekers is 18 jaar, tenzij uitdrukkelijk anders is gecommuniceerd
door de organisatie. Bezoekers dienen in het bezit te zijn van een geldig ID (paspoort,
identiteitskaart of rijbewijs) en dienen dit op verzoek te kunnen tonen.
(Toegangs-)controle en visitatie
Bij het betreden van het evenemententerrein kunnen persoonlijke eigendommen worden
onderzocht op verboden voorwerpen. De beveiliging controleert kleding, zakken, tassen
en/of schoenen van de bezoeker. Tevens kan het voorkomen dat de politie de bezoeker
fouilleert. Bij weigering van (één van) bovenstaande controles kan de bezoeker toegang tot
het evenemententerrein worden geweigerd zonder restitutie.
Toelatingseisen
Het dragen van aanstootgevende kleding is verboden, evenals het dragen van kleding die
bezoekers als groep herkenbaar maken, sporttenues en/of duidelijk gesponsorde kleding.
Het in het bezit hebben van wettelijk verboden zaken als wapens en (hard)drugs is niet
toegestaan. Het meenemen van vloeistoffen, drank, etenswaren, glaswerk, blik en/of plastic
flessen is niet toegestaan. Bezoekers die onder invloed zijn van verdovende middelen
(alcohol, drugs, medicijnen, etc.) kunnen (preventief) de toegang tot het terrein worden
ontzegd. Bezoekers die de toegang tot het terrein wordt ontzegd, hebben geen recht op
restitutie.
Medicijnen / voedselallergie
Het meebrengen van medicijnen en/of eigen eten is niet toegestaan, tenzij de bezoeker de
noodzaak van het meebrengen hiervan aannemelijk kan maken. Medicijnen dienen in de
originele verpakking met bijsluiter te zitten. Bovendien moet dit vooraf bij toetreding tot het
evenemententerrein kenbaar gemaakt te worden aan kaartcontroleur/functionaris van
organisatie R&M Eventmakers.
R&M Eventmakers B.V. (85548162) Versie 1.0 – feb 2022
Algemene voorwaarden (bezoekers & leveranciers): www.rmeventmakers.nl
Alcohol- en rookbeleid
Het schenken van alcohol aan minderjarigen is bij wet verboden. Wij schenken geen alcohol
aan personen onder de 18 jaar. Roken is enkel toegestaan in de open lucht of daarvoor
aangegeven locaties. In tenten, (tijdelijke) gebouwen en/of onder overkappingen mag niet
worden gerookt.
Verwijderingsbeleid
R&M Eventmakers streeft ernaar haar evenementen zo soepel en gezellig mogelijk te laten
verlopen. Toch kan, bij (dreigend) ernstig wangedrag, over worden gegaan op verwijdering
van de betreffende bezoeker(s).
➢ Bezoekers kunnen worden verwijderd als zij waarschuwingen van het personeel niet
opvolgen.
➢ Bezoekers kunnen worden verwijderd als zij hun omgeving tot last zijn.
➢ Bezoekers kunnen worden verwijderd als zij hekken en/of andere installaties of
infrastructuren beklimmen en/of vernielen.
➢ Bezoekers kunnen worden aangehouden als zij betrapt worden op het plegen van
strafbare feiten.
Cameratoezicht
Op diverse plaatsen op het terrein hangen camera’s. Eenieder die het evenement bezoekt,
stemt toe in het maken van opnames. Bij calamiteiten kunnen deze opnames als
ondersteunend materiaal getoond worden aan derden.
Fotografie/video- en audio-opnames
Tijdens het gehele evenement worden video/foto-opnames gemaakt. Bij het betreden van
het terrein geeft iedere bezoeker uitdrukkelijk en onherroepelijk toestemming dat deze
opnames gemaakt en gebruikt mogen worden door of vanwege R&M Eventmakers voor
commerciële-/marketingdoeleinden.
Marketingactiviteiten
Marketingactiviteiten op en rond het evenemententerrein zijn niet toegestaan zonder
expliciete voorafgaande toestemming van R&M Eventmakers. Dit omvat elke vorm van
marketing. Overtreders zullen zich moeten identificeren en/of zullen worden overgedragen
aan de politie. Overtreders zullen aansprakelijk worden gesteld voor alle schoonmaak-
/herstelkosten, eventuele boetes van overheidswege alsmede voor alle materiële en
immateriële gevolgschade.
Calamiteiten
In het geval van een (dreigende) calamiteit dienen de instructies van het personeel en/of
hulpverlenende instanties direct opgevolgd te worden.
Toezichthouders
Elke toezichthouder, bijzondere opsporingsambtenaar of overheidsfunctionaris dient zich
direct bij de ingang te legitimeren en te vragen naar de dienstdoende evenementenmanager
(art. 5:12 algemene wet bestuursrecht).
Klachten en procedures
Als een bezoeker klachten heeft over de manier waarop hij/zij door R&M Eventmakers is
behandeld, kan hij/zij te allen tijde contact opnemen. R&M Eventmakers zal dan indien nodig
in overleg met de bezoeker op zoek gaan naar een geschikte oplossing voor het probleem.
R&M Eventmakers neemt elke klacht hoog op.